Lub Caij MayDay Xyoo 2022 yuav zoo li txawv dua cov MayDays nyob rau yav dhau los! Yuav muaj kev sib cog nqaum paj nqaum nruas ua npoj ntws lawm. Yuav muaj ib qho kev nqaum paj nqaum nruas fab kab lis kev cai thiab kam nom kam tswv uas zoo kawg nkaus uas yog yuav ua lub koob tsheej kaw.

Qhov koob pheej yuav teeb tsa nyob rau Lub Tsib Hlis Ntuj Tim 1, 2022 thaum 1 txog 4 teev tav su dua nyob rau ntawm Four Directions Family Center Parking lot, 1527 E. Lake St., Minneapolis, MN.

Heart of the Beast (HOBT) thiab peb Pawg Tub Coj Xwm Saib Xyuas MayDay yuav koom tes nrog peb lub loos kam hauv cheeb tsam uas zoo tshaj plaws los npaj txoj phiaj xwm ua lub koob tsheej MayDay xyoo no.

Lub Caij MayDay Xyoo 2022 yog tau txais kev ntaus thawj los ntawm Lev Tsev Kawm Theem Siab Roosevelt, MIGIZI, thiab Kalpulli KetzalCoatlicue.

Peb cov khub koom tes hauv zej zog tau koom nrog ntau lub koom haum hauv cheeb tsam dua qub tuaj lawm hauv lawv tus txheej txheem npaj phiaj xwm. Piv txwv li, lawv yuav ua hauj lwm nrog cov neeg teeb tsa koos txoos los ntawm MIRAC (MN Cov Neeg Sib Koom Nqis Tes Ua Txog Txoj Cai Rau Cov Neeg Nkag Teb Chaws) thiab yuav coj cov tub ntxhais hluas los ntawm El Colegio los ua yeeb yam rau lub koob tsheej MayDay.

Ua tsaug rau peb cov neeg pab nyiaj uas siab dawb HOBT uas tau pab pob peev nyiaj rau kev ua koob tsheej MayDay. Kos Daim Duab Ntawv Tshaj Tawm los ntawm: Tus tswv cuab MIRAC, Mari Mansfield

Peb tos tsis taus uas yuav tau txais tos nej txhua tus li lawm!

HOBT NEW EXPORT (183 of 251)

Yam Uas Yuav Tau Txais

Kalpulli KetzalCoatlicue yuav ua tswv cuab rau qhov kev nqaum paj nqaum nruas fab kam nom kam tswv thiab kab lis kev cai rau Lub Tsib Hlis Ntuj Tim 1 nrog rau tau txais kev txhawb pab los ntawm Minnesota Cov Neeg Sib Koom Nqis Tes Ua Txog Txoj Cai Rau Cov Neeg Nkag Teb Chaws (Minnesota Immigrant Rights Action Coalition, MIRAC). Qhov kev nqaum paj nqaum nruas no yog kev ua koob tsheej zoo siab rau Hnub Neeg Ua Hauj Lwm Ntiaj Teb uas yog tsom mus rau txoj cai rau cov neeg nkag teb chaws.

Medicine Woman Mojiganga, uas yog ib co roj hmab neeg Mexico qub, yuav los txais tos cov neeg tuaj nqaum paj nqaum nruas. Lub sam thiaj yuav muaj cov neeg ua hauj lwm hauv zej zog

nce los hais lus. Qhov koob tsheej no yuav muaj kev phiaj yeeg los ntawm cov tub ntxhais seev cev Ketzalcoatlicue Aztec thiab hais kwv txhiaj lus taum hauv cheeb tsam. Yuav muaj kev ua yeeb yam muaj kev sib koom tes rau cov me nyuam yaus thiab cov tub ntxhais hluas thiab muaj cov kev ua si rau cov me nyuam hluas uas muaj hnub nyoog 1-10 xyoo. Txhua tus neeg tau txais kev txhawb kom los mus noj mov rau ib qho ntawm ntau lub khw noj mov los sis cov tsheb thauj khoom noj nyob raws Txoj Kev Lake Street.

Lub koob tsheej kaw no yuav yog ib qho chaw rau kev tawm tsam, kev ua koob tsheej zoo siab, thiab kev kho kom zoo. Heart of the Beast, Cov Tub Coj Xwm Saib Xyuas MayDay, thiab peb cov khub koom tes hauv zej zog yeej tos tsis taus uas yuav tau txais tos koj tuaj rau qhov kev nqaum paj nqaum nruas fab kam nom kam tswv thiab kab lis kev cai nyob rau Lub Tsib Hlis Ntuj Tim 1!

Cov Ntaub Ntawv Qhia Txog Kev Nkag Mus Koom: lub sam thiaj thiab qhov kev nqaum paj nqaum nruas yuav raug tso tawm nrog rau muaj cov ntawv sau qhia. Yuav muaj ASL cov kws txhais lus tuaj txhais lus rau cov neeg hais lus saum lub sam thiaj. Yuav muaj cov chav dej Txawb uas tuaj yeem siv tau. Yuav muaj lub ntsaws qhov ntsej thiab ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg pub dawb. Tseem yuav muaj cov ntaub ntawv qhia paub txog kev nkag mus koom ntau ntxiv!

Sab Qab Ntawm Kev Npaj Phiaj Xwm

Kalpulli KetzalCoatlicue muaj hauj lwm ntau heev txog kev txuas nrog tus vev xaib nthuav dav ntawm cov loos kam hauv cheeb tsam, cov kws ua yeeb yam thiab cov hluas hauv kev npaj phiaj xwm rau MayDay. Piv txwv li, lawv muab lub tsev kawm theem siab El Colegio cov tub ntxhais kawm los koom nrog lub rooj sib tham txog kev ua yeeb yam uas cov tub ntxhais hluas tau ua Alebrijes (kev puab duab uas yog muab tus qauv los ntawm Oaxaca, Mexico).

Tsis tas li ntawd, Kalpulli KetzalCoatlicue kuj tseem tau teeb tsa cov rooj sab laj txog kev tsim cov roj hmab rau cov tsev neeg ua Lus Mev uas yog tus kws qhia kev ua yeeb yam Gustavo Boada ua tus coj, uas yog ib tug kws tsim cov roj hmab uas tau tsim tau ntau yam zoo nkauj rau cov May Days yav dhau los. Tos saib cov khoom uas tsim tawm los no nyob rau ntawm qhov kev nqaum paj nqaum nruas rau Lub Tsib Hlis Ntuj Tim 1!

Kev npaj rau MayDay uas yog cov tub ntxhais hluas ntaus thawj nyob rau ntawm MIGIZI thiab Lub Tsev Kawm Theem Siab Roosevelt yog tab tom niaj hnub ua. MIGIZI tau tsa lub rooj tsim cov roj hmab tom qab lawj ntawv txhua lub lim tiam nrog lawv cov tub ntxhais hluas thiab vam tias yuav tau nthuav tawm tus roj hmab vaub kib loj nyob rau ntawm qhov kev nqaum paj nqaum nruas rau Lub Tsib Hlis Ntuj Tim 1. Ib pawg ntawm cov tub ntxhais kawm hauv chav kawm ua yeeb yam thiab chav kawm txog txoj cai ntawm Lub Tsev Kawm Theem Siab Roosevelt tab tom txhim kho lawv cov qauv tes rau kev npaj phiaj xwm rau lub koom txoos hauv zej zog los ntawm kev teeb tsa lawv tus kheej txoj kev ua koob tsheej rau MayDay nyob rau ntau hnub uas sib txawv thiab.

HOBT NEW EXPORT (235 of 251)
HOBT NEW EXPORT (36 of 251)

Peb Cov Khub Koom Tes

KALPULLI KETZALCOATLICUE yog ib lub zej zog kev kawm uas muaj ntau phaum neeg ntawm cov neeg xeeb txawm uas los koom nrog los ntawm txoj kev xav kawm, kev sib qhia thiab ua lub neej raws li kev coj noj coj ua ntawm kev seev cev Aztec. Txhawm rau kawm paub ntau ntxiv ces nias rau NTAWM NO

 

LUB TSEV KAWM THEEM SIAB ROOSEVELT muab thaj chaw cheeb tsam ib puag ncig uas muaj kev txhawb nqa rau cov tub ntxhais hluas los koom rau cov chav kawm uas qhia zoo, cov kev kawm fab thev niv uas nyuaj, thiab cov hwv tsam kev ua yeeb yam tshwj xeeb. Txhawm rau kawm paub ntau ntxiv ces nias rau NTAWM NO

 

MIGIZI lub hom phiaj yog los muab txog kev txhawb nqa ruaj khov uas txhawb nqa kev txhim kho fab kev kawm, kev sib raug zoo, kev ua lag luam, thiab fab kab lis kev cai ntawm cov tub ntxhais hluas neeg Meskas Khab. Txhawm rau kawm paub ntau ntxiv ces nias rau NTAWM NO

Kawm Paub Ntau Ntxiv

Txhawm rau kawm paub ntau ntxiv txog peb Cov Tub Coj Xwm Saib Xyuas MayDay ces nias rau NTAWM NO

Puas muuaj lus nug txog Lub Caij MayDay Xyoo 2022? Sau email rau: [email protected]