puppet updates (7)

Daim duab tsim los ntawm Jaffa Aharonov

@_._jaf_._

https://www.jaffaaharonov.com/#/

CW Book

Qhov Heart of the Beast Lub Caij Nplooj Ntoo Zeeg No yuav pib rau: Cov Rooj Cob Qhia Txog Kev Ua Hauj Lwm Saib Xyuas raws li Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha Kev Ua Hauj Lwm Saib Xyuas: Kev Npau Suav Txog Kev Ncaj Ncees Rau Cov Neeg Xiam Oob Qhab.Phau ntawv no tau ua los ntawm kev txawj ntse thiab kev ua hauj lwm ntawm cov neeg xiam oob qhab ntawm cov xim, thiab muaj kev npau suav, cov phiaj xwm, thiab cov lus caw rau peb txhua tus kom tawm tsam yeej hauv peb lub neej niaj hnub no.

Muab nthuav tawm, txhua qhov kev cob qhia thaum Lub Kaum Hli yuav suav nrog kev sib tham ntawm phau ntawv nrog rau kev kos duab koom nrog. 

Cov rooj cob qhia yuav pib txij thaum 7:00 teev tsaus ntuj txog 8:30 teev tsaus ntuj (CDT) thaum Lub Kaum Hlis Ntuj Tim 5, Lub Kaum Hlis Ntuj Tim 12, Lub Kaum Hlis Ntuj Tim 19, thiab Lub Kaum Hlis Ntuj Tim 26 nrog kaw kev ua koob tsheej rau Lub Kaum Ib Hlis Ntuj Tim 2 nrog ib pawg ntawm cov neeg nthuav qhia.

Cov rooj cob qhia yog nyob ib puag ncig kev ncaj ncees rau cov neeg xiam oob khab, nkag mus tau zoo siab, thiab zej zog.Cov rooj cob qhia yuav muaj kev txhawb nqa los ntawm aegor ray nrog kev qhia cov kws kos duab Nailah Taman thiab Julie Boada coj ua cov txuj ci kos duab.Soj qab xyuas twj ywm kom paub ntau ntxiv txog cov hauj lwm kev kos duab thiab leej twg yog peb cov qhua tshwj xeeb nthuav qhia!

Yuav muab kev txhais lus ASL.Thov qhia txhua qhov xav tau rau kev nkag mus tau yooj yim hauv daim foos sau npe nkag.Sau npe rau hauv qab no rau txhua hnub ntawm lub rooj cob qhia uas koj xav tuaj koom thiab kom tau txais cov khoom siv kos duab nrog cov khoom siv rau kev sib tham.Nco ntsoov tias peb muaj cov khoom siv kos duab tsawg.Yog xav tau cov ntaub ntawv ntxiv yuav yog cov khoom uas koj tseem tuaj yeem nrhiav tau nyob ib puag ncig koj lub tsev.Thov tsuas yog xaiv tias koj xav kom xa cov khoom siv kos duab tuaj yog tias koj tsis tuaj yeem tuaj nqa nws tau.

Nyem Rau Qhov No los Sau Npe Nkag:

aegor ray

CW aegor headshot

aegor ray yog ib tug neeg sau ntawv uas txawv thiab yog ib nrab poj niam ib nrab txiv neej, yog ib tug tub txawg muaj kev coj zoo, thiab tus neeg teeb tsa nrog ntawm Lub Khoos Kas Sex Workders Outreach.Nws yog ib tus tswv cuab hauv pawg neeg ntawm Lightning Rod thiab tau ua nws txoj hauj lwm nyob rau ntawm Queertopia, Daddy, Controlled Burn, thiab Nortern Spark. aegor yog Ib Tug Phooj Ywg Ntawm Lub Chaw Muab Kev Pab Cuam Loft Literary Xyoo 2018-2019 hauv Kev Sau Paj Huam thiab tab tom sau qhov kev sib sau ua ke ntawm cov zaj dab neeg luv hauv hom txaus ntshai, dab neeg hais txog kev tshawb fawb, thiab kev sib hlub uas tsis muaj hauv ntiaj teb. aegor yog yug rau xyoo Nees Tua Hneev. aegor yuav pab cuam yooj yim rau txhua qhov ntawm cov rooj cob qhia.

[Daim duab ntawm aegor ray.Nws tab tom sawv, luag ntxhi, hnav lub tsho sab nraud uas luam ua duab tawv tso cheetah xim paj yeeb thiab lub tsho sab hauv xim dawb nrog cov saw kub.]

Nailah & Julie

Naila

Nailah Taman yog ib tug tub txawg uas coj zoo hais txog Neeg Egypt Asmeskas uas txawv thiab tus neeg ua hauj lwm fab kab lis kev cai nyob hauv Nroog Minneapolis, MN.Nkawv tau kawm tiav los ntawm Lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab University of Minnesota hauv Xyoo 2015 fab BA hauv Fab Kev Txawj Yees Duab.Nkawv yog tus tub txawg nrog Lub Studio 400, lub khoos kas studio tub txawg ntawm BIPOC uas tab tom tshwm sim ntawm Public Functionary.Nkawv yog tus neeg nyiam khaws cov khoom uas suav tias muaj nqis raws li nkawv tus khheej qhov qauv cai.Nailah Taman yuav ua tus coj lub rooj cob qhia txog cov hauj lwm fab kev kos duab hauv Lub Kaum Hli Ntuj Tim 12 thiab Lub Kaum Hli Ntuj Tim 26.

[Daim Duab Ntawm Nailah Taman.Nkawv tab tom sawv hauv lub studio kos duab uas muaj ntau cov cuab yeej sib txawv thiab daim ntau kos duab nyob rau tom qab.Nkawv looj daim ntaub npog qhov ncauj xim daj thiab lub tsho xim daj.]

Julie-Boada-Headshot_01-729x960

Julie Boada yog ib tug tub txawg Fab Kev Kos Duab , tus neeg piav dab neeg, tus kws ua yeeb yam me nyuam roj hmab thiab tus kws qhia kos duab.Nws kawm tiav B.A hauv Kev Kos Duab Hauv Studio thiab Cov Kev Tshawb Fawb Txog Neeg Is Dias Asmeskas ntawm Lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab University of Minnesota.Txij li 30 xyoo dhau los nws tau ua hauj lwm nrog cov koom haum ntawd thaum Nyob Rau Hauv Lub Plawv Chaw Ua Yeeb Yam, Minnesota Lub Chaw Muab Kev Pab Cuam Qhia Keeb Kwm, ArtStart, Lub Chaw Ua Yeeb Yam New Native, Z Puppets, Fergus Falls Center rau Cov Kev Kos Duab thiab LA Lub Chaw Muab Kev Pab Cuam Suab Paj Nruag.Qee qhov ntawm nws cov khoos kas uas nyiam heev yog cov kev sib koom tes nrog cov koom haum kev kos duab thiab cov koom haum peev txheej hav zoov hav tsuag xws li lub DNR.Ua ke nrog nws tus txiv nkawv ua cov kev ncig ua yeeb yam cuaj zaug rau cov tsev kawm ntawv, cov tsev nyeem ntawv thiab cov koom haum hauv zej zog, hauv zos thiab hauv cheeb tsam.Julie tau txais nyiaj pab los ntawm Xeev Minnesota Pawg Thawj Coj Txog Kev Kos Duab, lub Koom Haum Jerome thiab Metropolitan Lub Xab Phas Kev Kos Duab.Nws yog tus neeg tau txais-ua ke nrog ntawm Qhov Khoom Plig Ivey.Nws kub siab txog cov hauj lwm uas koom tes, sib txuas thiab txhawb nqa kev txaus siab rau kab lis kev cai.Julie yuav ua tus coj lub rooj cob qhia txog cov hauj lwm fab kev kos duab hauv Lub Kaum Hli Ntuj Tim 5 thiab Lub Kaum Hli Ntuj Tim 19.

[Daim duab ntawm Julie Boada nrog daim ntaub tom qab xim dub.Nws tab tom luag ntxhi, hnav lub tsho xim daj thiab daim ntaub qhwv caj dab ua plaub xim daj nrog nkawm npauj ntseg xim liag.]

Lub Sij Hawm Teem Tseg

IG Post (8)

Qhia Tawm Txog Kev Ua Tau - Kev Txua Lub Xab Npum ua ke nrog Julie

Hnub Tuesday, Lub Kaum Hli Ntuj Tim 5, 7-8:30 teev tsaus ntuj nrog Julie Boada, "Kev Nthuav Tawm Qhov Tuaj Yeem Ua Tau: Kev Txua Xab Npu"

Sau npe rau Julie Lub Rooj Cob Qhia, "Qhia Tawm Txog Kev Ua Tau - Kev Txua Lub Xab Npum," kev kawm txua xab npum uas tau nqis tes ua kiag.Lub rooj cob qhia no teb rau kev thov kev thov rov qab kev kho mob yam muaj peev xwm hlo, mus ntsib rau peb lub siab ntsws kev xav uas tsis txaus, los ntawm Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha’s Txoj Hauj Lwm Muab Kev Saib Xyuas: Kev Npau Suav Txog Kev Ncaj Ncees Rau Kev Xiam Oob Qhab.Lakshmi Piepzna-Samarasinha piav qhia tias tshwj xeeb yog rau Cov Neeg Tawv Dub, Cov Neeg Tawv Daj, thiab cov pej xeem ib txwm keeb:

"Peb coob tus tau txais kev cob qhia puag thaum tseem yau tias kev saib xyuas, kev coj tus, thiab kev kho yog muaj cia rau lwm tus neeg...Peb zaum rau hauv cov qub txeeg qub teg ntawm kev tsis txaus thiab kev dim los thiab kev tu siab tob-tob uas tau muab qhia tawm los uas qee lub sij hawm ua rau cov tib neeg iab siab thiab npau taws thaum lawv pom qee tus neeg nug txog..."(Lakshmi Piepzna-Samarasinha, 2018, p. 130)

Kev kawm txua sab npum ntawm Julie tau txais kev txhawb siab los ntawm cov lo lus no, tsom rau qhov txheej txheem, maj mam thiab ua tib zoo saib.Wb rov tev cov txheej xab npum, hwm txog cov hauv kev uas txoj kev xav tsis txaus tau ua rau wb ob leeg muaj txoj sia nyob thiab tuav cia qhov kev nyuaj ntawm tus neeg sau ntawv: uas wb tuaj yeem ua tau ntau tshaj qhov tsuas ua kom muaj txoj sia, uas wb yuav tsum tsis txhob muab pov tseg, tab sis sib txhawb nqa.

IG Post (9)

Cov Kev Ua Cim Rau Qos Yaj Ywm nrog Nailah

Hnub Tuesday, Lub Kaum Hli Ntuj Tim 12, 7-8:30 teev tsaus ntuj nrog Hailah Taman, "Cov Kev Ua Cim Rau Qos Yaj Ywm: Kev Tsim-Lub Cim Stamp"

 "Kev Ua Cim Rau Qos Yaj Ywm," yog lub rooj cob qhia ua tsim lub cim stamp rau qos yaj ywm uas tau nqis tes ua kiag.Lub rooj cob qhia no tau txais kev txhawb siab los ntawm lub tswv yim ntawm “cia kom muaj pov thawj” hauv Txoj Hauj Lwm Saib Xyuas: Kev Npau Suav Txog Kev Ncaj Ncees Rau Kev Xiam Oob Qhab

Tus neeg ua hauj lwm Txog Kev Ncaj Ncees Rau Kev Xiam Oob Qha Mia Mingus hais ntsees rau qhov tseem ceeb ntwam kev cia kom muaj pov thawj,  Qhov pov thawj uas peb tau nyob ntawm no, uas peb muaj nyob, uas peb muaj txoj sia thiab muaj kev hlub thiab txawj mob ib yam. Pov thawj ntawm qhov zoo meej uas peb ib txwm tsis tau hnov txog dua thiab kev nkag siab zoo uas peb tau muab rau sawv daws.Pov thawj ntawm tus uas peb tau yog, tus uas peb tau xav tias peb tau yog, tus uas peb yeej ib txwm yuav tsum tsis tau ua.Pov thawj rau txhua tus tias muaj lwm txoj hauv kev uas yuav nyob kom tau nrog lub neej yav dhau los; kev sib cais yav dhau los.”(Lakshmi Piepzna-Samarasinha, 2018, p. 81)

Hauv lub rooj cob qhia no, tus tub txawg uas muaj kev coj zoo Nailah Taman yuav coj koj hauv txoj hauj lwm tsim lub cim los“cia kom muaj pov thawj” dhau ntawm kev tsim duab cim thiab cov cim uas qhia txog koj tus kheej thiab lub ntuj nyob ib ncig ntawm koj.

IG Post (10)

Cov Kev Sib Raug Zoo, Kev Ntos Ntaub Ua Duab-3 Fab ua ke nrog Julie

Hnub Tuesday, Lub Kaum Hli Ntuj Tim 19, 7-8:03 teev tsaus ntuj nrog Julie Boada, "Cov Kev Sib Raug Zoog, Kev Ntos Ntaub-3 Fab"

Lub zej zog muaj kev sib saib sib xyuas koj saib pom zoo li cas? “Cov Kev Sib Raug Zoo, Kev Ntos Ntaub Ua Duab-3 Fab" yog kev sib koom ntawm kev kawm ntos ntaub ua daim duab peb fab.Txoj hauv lwm kos duab no tau txais kev txhawb siab los ntawm lub tswv yim kev saib xyuas sawv daws, tus neeg sau tau piav qhia Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha’s Txoj Hauj Lwm Saib Xyuas: Kev Npau Suav Txog Kev Ncaj Ncees Rau Kev Xiam Oob Qhab.Tus neeg sau ntawv piav qhia txog cov ntsiab lus ntawm kev saib xyuas sawv daws:

“kev hloov pauv peb cov koom haum kom yog cov uas cov pej xeem hnov txog qhov zoo yog tias lawv muaj mob, quaj, muaj cov kev xav tau, pib tau lig vim tias lub tsheb npav piam, txav mus los qeeb dua qub, cov nyob rau qhov uas muaj zaub mov ntawm cov rooj ncauj lug sib tham, cov pej xeem ua hauj lwm nyob tom tsev thiab cov no tsis yog yam uas peb yuav zam txim tau rau” (Lakshmi Piepzna-Samarasinha, 2018, p. 108).” 

Tus neeg teeb tsa thiab tus neeg sau ntawv txog kev ncaj ncees ntawm kev kho, Yashna Maya Padamsee tau hais meej, kev saib xyaus sawv daws tsis yog kev saib xyuas tus kheej, los sis,"peb lub luag hauj lwm ntawm tus kheej los tawm hauj lwm thaum ntxov, mus tsev - ib leeg - thiab mus da dej, mus tom chaw tawm dag zog, noj zaub mov thiab mus pw... ” (Lakshmi Piepzna-Samarasinha, 2018, p. 108). Tab sis, kev saib xyaus sawv daws txhais tau tias cov tib neeg thiab cov zej zog txheeb-tus kheej tias kev noj qab haus huv thiab kev noj qab nyob zoo ntawd zoo li cas rau lawv, nws qhov yuav tsum tau muaj pab pawg uas nce siab los ua tau raws li lawv cov kev xav tau ntawd.Kev saib xyuas sawv daws txhais tau tias lub zej zog tsis tso leej twg cia rau tom qab li. 

Julie qhov kev kawm ntos ntaub ua peb fab ua ib qhov cim txog kev zoo nkauj, kev sib chab sib chaws, thiab kev tsim nyog ntawm tag nrho ntawm cov feem ntawm peb cov zej zog uas peb hlub.Tuaj ntos ntau thiab npau suav txog ntawm kev saib xyuas sawv daws nrog peb!

IG Post (11)

Hnub Tuesday, Lub Kaum Hli Ntuj Tim 26, 7-8:30 teev tsaus ntuj nrog Hailah Taman, "Kev Tsim Phau Ntawv Me"

Peb yuav sau cov zaj dab neeg tshiab, ua qauv piv txwv piav qhia cov zeem muag tshiab, txog kev nkag tau tiag, uas peb tuaj yeem nyob tau tias tau li cas? Txoj hauj lwm kos duab ua phau ntawv me nkag mus tob rau Txoj Hauj Lwm Kev Saib Xyuas: Kev Npau Suav Txog Kev Ncaj Ncees Rau Kev Xiam Oob Qhab.Hauv lub rooj cob qhia no, koj yuav xaiv thiab ua qauv piv txwv txog cov lo lus hais los ntawm phau ntawv.Koj yuav tsim ib phau ntawv uas sib sau cov qauv cai ntawm kev ncaj ncees rau kev xiam oob qhab los ua ke.Koom nrog peb, los npau suav tias qhov kev ncaj ncees rau kev xiam oob qhab koj saib pom zoo li cas!